Segíthetünk?   Ezen a számon elérsz minket!

+36 20 367 7840    +36 30 012 1145

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen általános szerződési feltételek hatályos: 2020. szeptember 18. napjától (a továbbiakban: ÁSZF).

 

Tisztelt felhasználó! Örülünk, hogy meglátogatta webáruházunkat (a továbbiakban: Webáruház). Kérjük jelen ÁSZF-et figyelmesen olvassa el, mivel az ÁSZF rögzíti Webáruházunk és az Ön között létrejövő jogviszonyt, illetve szerződés rendelkezéseit, illetve hasznos és fontos adatokat tudhat meg a Webáruház üzemeltetőjéről, panaszkezelésről, és az Önt megillető egyéb jogokról és kötelezettségekről.

 

 1. Általános rendelkezések, Üzemeltető

 

A www.boraszatieszkozok.com domain alatt elérhető weblap üzemeltetőjének (a továbbiakban: Üzemeltető) adatai:

 

Cégnév: Derigo Kft

Rövidített név: Derigo Kft

Székhely: 6725 Szeged, Moszkvai krt. 23. 3/15

Cégjegyzékszám: 06 09 024258

Nyilvántartó cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:  25022155-2-06

Ügyfélszolgálat e-mail címe: derigokft@gmail.com

Telefon: +36 30 012 1145

Weblap internet címe: www.boraszatieszkozok.com

Kamarai tagság: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

 

Az Üzemeltető ügyfélszolgálati ideje:

Hétfő-péntek: 9:00 – 16:00

Az ügyfélszolgálat munkaszüneti napokon nem üzemel.

 

Tárhely szolgáltató neve: UNAS Online Kft. (a továbbiakban: Tárhely szolgáltató)

Tárhely szolgáltató székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Tárhely szolgáltató webes címe: https://unas.hu/

Telefon: +36-99/200-200

E-mail: unas@unas.hu

 

Az Üzemeltető minden munkanapon ügyfélszolgálatot és panaszkezelést működtet, amely készséggel áll a vásárlók rendelkezésére az derigokft@gmail.com e-mail címen. A Webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

 

 1. Jelen ÁSZF elfogadásával Ön a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 12. § értelmében beleegyezik abba, hogy nem papír alapon, hanem más tartós adathordozón, azaz .pdf formátumban közli az Üzemeltető Önnel a Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást.

 

 1. Az Üzemeltető Webáruházat üzemeltet. Az Üzemeltető a Webáruházon keresztül termékeket értékesít, úgy mint pl.: elektromos szerszámgépek, kerti gépek, kéziszerszámok (a továbbiakban: Termék vagy Termékek) értékesít, amelynek kapcsán Önnek lehetősége van rendelni a Termékekből.

 

 1. A Webáruházban elérhető Termékeket az Üzemeltető bocsájtja rendelkezésre. Amennyiben a Termékek értékesítésére vonatkozó szabályok eltérnek az általános szabályoktól, úgy a jelen ÁSZF ezt külön jelzi.

 

 1. A jelen ÁSZF határozza meg az Üzemeltető, valamint a Webáruházat használó természetes személyek, valamint jogi személyek (a továbbiakban: Vásárló; Üzemeltető és Vásárló a továbbiakban együtt: Felek) közötti Termékek adásvételére vonatkozó feltételeket, valamint a Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

 

 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
  A Webáruház Vásárlói a fentiek alapján fogyasztók és nem fogyasztók is lehetnek egyaránt. Jelen ÁSZF-ben azok a rendelkezések, amelyek fogyasztókra és nem fogyasztókra is vonatkoznak ott a felhasználó Vásárló, ahol kizárólag fogyasztókra vonatkoznak a rendelkezések ott a felhasználó fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó vagy Fogyasztók).

 

 1. Az Üzemeltető a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

 

 1. A Termékek megvásárlása esetén a Vásárló az Üzemeltetővel kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Termék megvásárlása az előbbiek alapján egy szerződés az Üzemeltető és a Vásárló között, amelyben az Üzemeltető vállalja a megrendelési folyamat lebonyolítását, a Vásárló pedig megfizeti a megrendelt Termék ellenértékét.

 

 1. Az Üzemeltető adatai (pl. székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, ill. akihez a fogyasztó a panaszait címezheti) a Webáruházban, valamint jelen ÁSZF-ben található.

 

 1. Az Üzemeltető és a Vásárló közötti szerződés Termékek adásvételére jön létre (határozott időtartamú szerződés).

 

 1. A szerződés nyelve, a szerződés formája

 

 1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

 

 1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Üzemeltető nem iktatja. A szerződés részei a megrendelés, a megrendelés visszaigazolása, a számla, valamint a megrendeléskor hatályos ÁSZF.

 

 • Az Üzemeltető szolgáltatásának korlátai

 

 1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Webáruház folyamatos üzemeltetése az Üzemeltető előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Az Üzemeltető ennek megfelelően nem garantálja a szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A szolgáltatás a Webáruházban elérhető szolgáltatásokat jelenti.

 

 1. Az Üzemeltető felelőssége

 

 1. Az Üzemeltető csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a szolgáltatás igénybevételével járó tranzakció értékét.

 

 1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

 

 1. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Üzemeltető az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Azonban az internet és az informatika egy olyan környezet, ahol az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Üzemeltetőt felelősség nem terheli, illetve azt kizárja.

 

 1. Az Üzemeltető kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

 

 1. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

 

 1. Az adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről a Tárhely szolgáltató weboldalán tudhat meg bővebb információkat.

 

 1. Regisztráció, a Vásárló adatai

 

 1. A Webáruház Termékeit a Vásárló a weboldalon elvégzett regisztrációt követően rendelheti meg.

 

 1. A regisztrációnak feltétele, hogy a Vásárló a jelen ÁSZF-et és az adatvédelmi szabályzatot elfogadja és azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el.

 

 1. A regisztráció elektronikusan, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik a weboldalon, vagy facebookon keresztül. Regisztráció esetén e-mail cím, jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes szolgáltatás igénybevétele során. Természetesen a Vásárló az előbbi beállítást bármikor vissza is vonhatja, illetve módosíthatja.

 

 1. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó e-mail cím és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az Üzemeltetőt adatainak (pl. jelszavának) bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó kárfelelősséget az Üzemeltető kizárja.

 

 1. A Vásárló kijelenti, és felelősséggel tartozik azért, hogy a valós adatait adta meg a Webáruház nak. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő bármilyen kárért. A Vásárló elfogadja, hogy az Üzemeltető a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően teljesít és állít ki számlát a Vásárló részére online fizetés esetén. Kérjük, amennyiben adataiban bármilyen változás következik be, akkor azt a Webáruházban való módosítással haladéktalanul aktualizálja. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. Az Üzemeltető jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Vásárló valódiságát ellenőrizni.

 

 1. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló regisztrációját, ill. megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Webáruházzal történő bármilyen visszaélés esetén.

 

 1. Amennyiben harmadik személy részére vásárol Terméket a Webáruházban, akkor tájékoztatjuk, hogy Önt terheli a felelősség azért, hogy a harmadik személy a hozzájárulását megadta az Üzemeltető részére arra, hogy a harmadik személy adatait a megrendeléssel összefüggésben kezelje.

 

 • A Termékek díjával kapcsolatos tájékoztatás

 

 1. A Termékek lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Webáruházban. A Webáruházban teljes körű tájékoztatás található az elérhető Termékekről és azok áráról, bruttó formában, utalással a törvényes magyar fizetőeszközre. A Termékek ára tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t. A Webáruház tájékoztatást nyújt egyes Termékek egységáráról is.

 

 1. A vásárlási felületen feltüntetett bruttó árakon felül a Vásárlónak további költsége merülhet fel (pl.: szállítási költség). Az Üzemeltető határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

 

 1. A megrendelés és vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Webáruház - a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díján kívül - más egyéb díjat nem számíthat fel. Az Üzemeltető emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

 

 • A Termék vásárlásának menete, fizetési feltételek

 

 1. Az Ön által kiválasztott Termék a „Kosárba” gomb segítségével helyezhető a kosárba. Miután a terméket kosárba tette a Termék szükséges darabszáma beállítható. A mennyiség, darabszám megadását követően a frissítés gomb használata után a megrendelés összege újraszámolódik.

 

 1. A vásárlás során a Vásárlónak lehetősége van a kosár tartalmát módosítani, törölni, vagy újabb Termékeket kiválasztani.

 

 1. A „Pénztár” gombra kattintva a rendelés részletei felületre érkezik, ahol a számlázási adatok megadása történik.

 

 1. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Vásárló korlátlanul megteheti addig, amíg nem kattintott a „Megrendelés elküldése” gombra. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva fizetési kötelezettséggel járó megrendelés jön létre, illetve a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával elfogadja a Termékre vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit is. A megrendelés elküldését követően Önnek lehetősége van az adatbeviteli hibák kijavítására a következő módon: a megrendelés elküldését követő 24 órán belül az Üzemeltető e-mail címére (derigokft@gmail.com) küldje meg az adatbeviteli hibák javítását.

 

 1. A megrendelést követő 48 órán belül az Üzemeltető Önnek először egy automata visszaigazolást küld (a továbbiakban: Automata visszaigazolás). Az Automata visszaigazolás egy olyan igazolás, amely a megrendelés leadását rögzíti és, nem jelenti a Felek közötti szerződés létrejöttét. Tehát az automata visszaigazolás tulajdonképpen jelzi, hogy a megrendelése megérkezett az Üzemeltetető részére. Az Automata visszaigazolást követően megküldött második visszaigazoló e-mail megérkezésével jön létre a Felek között a szerződés (a továbbiakban: Szerződéses visszaigazolás). Tehát a Vásárló megrendelését és az Üzemeltető Automata visszaigazolását követően küldi meg a Webáruház a Szerződéses visszaigazolást a Vásárló részére. A Szerződéses visszaigazolás tartalmazza az ÁSZF-et (.pdf formátumban), valamint a megrendelt Termék vagy Termékek díjával kapcsolatos számlát. A Szerződéses visszaigazolással jön létre a Felek között a szerződés.

 

 1. Az Automata visszaigazolást, valamint a Szerződéses visszaigazolást az Üzemeltető a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. Amennyiben a Vásárló hibás e-mail címet ad meg, akkor az ebből fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség, és az Üzemeltető felelősségét kizárják.

 

 1. Amennyiben a Vásárló a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a fenti Automata visszaigazolást, ennek oka feltételezhetően technikai, vagy más kapcsolati hiba lehet. Kérjük, hogy ebben az esetben ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba az Üzemeltető Ügyfélszolgálatával (az ügyfélszolgálat elérhetőségei az ÁSZF elején találhatóak). Az Ügyfélszolgálat a problémát orvosolja.

 

 1. Amennyiben a Vásárló bármely okból 48 órán belül nem kapna visszaigazolást a megrendeléséről, úgy a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles azt átvenni, kifizetni. Amennyiben a megrendelését már kifizette, akkor annak ellenértékét az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszatéríti Önnek.

 

 1. A Termék kiválasztása nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben nem zárja le a megrendelés folyamatát, akkor a kiválasztott Termék törlődik, és a korábban kiválasztott Termék a Webáruház többi felhasználója számára ismét elérhetővé válik.

 

 1. Fizetési mód

 

 1. A Termék vásárlására az Üzemeltető a Webáruházban az alábbi fizetési módokat biztosítja:

 

 • közvetlen banki átutalással (előreutalás): A Termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti.
 • online banki átutalással (bankkártyás): Az Üzemeltető az OTP SimplePay szolgáltatáson keresztül biztosítja a bankkártyával történő fizetést. A bankkártyával történő fizetéssel Ön egyidejűleg elfogadja az OTP SimplePay működési és adatkezelési feltételeit, illetve hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető az OTP SimplePay részére kiadja az Ön személyes adatait, amelyek szükségesek a szolgáltatás megfelelő működéséhez. Az OTP SimplePay általános szerződési feltételeiről többet ide kattintva tudhat meg: http://simplepay.hu/vasarloknak/ ; https://simplepay.hu/vasarlo-aff Az OTP SimplePay adatkezeléséről többet ide kattintva tudhat meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

A fizetés során megadott adatokat az Üzemeltető nem tárolja, azokat az OTP SimplePay kezeli a pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően.

 • utánvéttel: Amennyiben a Termék vagy Termékek ellenértékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az utánvét fizetési módot. Ebben az esetben a megrendelés ellenértékét a kézbesítést végző személynél készpénzben rendezheti. Utánvétel csak azoknál a termékeknél lehetséges, ahol a fizetés kiválasztásánál ez a lehetőség megjelenik. Utánvétel felső határa 50 000ft.

 

 1. A vásárlási folyamat során a Vásárlónak a Termék ellenértékének (esetleg szállítási költségének) megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek. Az Üzemeltető részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárló nem nyújt.

 

 1. Az OTP SimplePay banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

 

 1. Átvételi lehetőségek, szállítási költség

 

A Vásárlók számára átvételi lehetőségként biztosított futárszolgálat által történő házhozszállítás, valamint a személyes átvétel.

 

 1. Futárszolgálat által történő házhozszállítás
 • Amennyiben a Vásárló nem személyesen, hanem házhoz szállítás útján kívánja a Terméket átvenni, úgy a szállítás díját – és utánvétes fizetés esetén a Termék vételárát – köteles közvetlenül a futárszolgálat részére, a Termék átvételével egyidejűleg, megfizetni.
 • A Termékeket tartalmazó csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
 • A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási és visszaszállítási költségét a Vásárló viseli.

FONTOS: Amennyiben a csomag átvétele a megadott címen bármilyen akadályba, korlátokba ütközhet vagy azzal kapcsolatosan egyéb probléma merülhet fel (pl. napközben nem tartózkodik a címen átvételre jogosult személy stb.), úgy kérjük, ezt a megrendelése során a „Megjegyzés” rovatban jelezze, az Üzemeltető továbbítja ezt a futárszolgálat felé.

 • A szállítás díja függ a termék méretétől és súlyától.

 

 1. Személyes átvétel:
 • A Termék vagy Termékek személyes átvételére is lehetőséget biztosít. Személyes átvétel helyszínét és idejét az ügyfélszolgálattal kell leegyeztetni.

 

A Termék átvételekor a Vásárló köteles megvizsgálni, hogy a Termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, ill. magán a Terméken, akkor a Vásárlónak lehetősége van jegyzőkönyv felvételére. A Termék futártól való átvételével, ill. az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a Termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Vásárló kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után az Üzemeltetőnek utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Amennyiben a Termék átvételekor láthatóan sérült a csomagolás vagy a Termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, akkor a Termék visszavételét, ill. cseréjét az Üzemeltető díjmentesen biztosítja. A Termék átvételét követően észlelt sérülésért az Üzemeltető felelőssége nem áll fenn.

 

Az Üzemeltető – eltérő megállapodás hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül köteles a Vásárló rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. Az Üzemeltető késedelme esetén a Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni, azonban ha az Üzemeltető póthatáridőn belül sem teljesít, akkor a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni. A Vásárló póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha az Üzemeltető a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 

Az Üzemeltető – legkésőbb a Termék átadásakor – írásbeli tájékoztatót bocsát a Vásárló rendelkezésére, amely tartalmazza az alábbiakat:

 

 • az Üzemeltető cégnevét és székhelyét;
 • a szerződés tárgyának lényeges jellemzőit;
 • a Terméknek az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló árát, valamint az összes járulékos költséget, így különösen a szállítási költséget;
 • a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeit;
 • az elállás jogát, az elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a Kormányrendeletben foglaltakat is;
 • az Üzemeltető azon címét, ahol a Vásárló panaszait érvényesítheti;
 • az esetleges jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat).

 

Az Üzemeltető a fenti írásbeli tájékoztatón kívül rendelkezésre bocsájtja a Vásárló részére a számlát, valamint a jótállási jegyet is.

 

 1. Szerzői jogok

 

 1. A Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Üzemeltető a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházban megjelenített, nem felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

 1. Üzemeltető valamennyi, a Webáruházban szereplő, nem felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot felhasználónak a Webáruházban szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

 

 1. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

 • ÁSZF tartalmának egyoldalú módosítása

 

 1. A Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et módosítsa a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (4) bekezdése alapján. Az ÁSZF kezdő időbeli hatályát az oldal tetején a cím alatti dátum jelzi.

 

 1. Az ÁSZF módosítását a Webáruház külön jelzi. Kérjük, 15 napon belül jelezze Webáruházunknak, amennyiben a módosított ÁSZF-et nem kívánja elfogadni. Amennyiben ezt 15 napon belül nem jelzi részünkre, azzal a módosított ÁSZF-et elfogadja. Amennyiben 15 napon belül jelzi, hogy nem kívánja elfogadni a módosított ÁSZF-et, azt tudomásul vesszük, de tájékoztatjuk Önt arról, hogy akkor nem tudja igénybe venni a Webáruház szolgáltatásait. Az ÁSZF csak alapos okkal módosítható, amely a Webáruház működésének lényeges változását jelentheti, jogszabályi változást, hatósági határozatot, akciókat, új szolgáltatásokat, stb.

 

 • A Vásárlót megillető elállási jog, kellékszavatosság, termékszavatosság

 

Jelen fejezetre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

 • A Fogyasztót megillető elállási jog

 

Jelen fejezet rendelkezései kizárólag Fogyasztókra vonatkoznak.

 

 1. A Fogyasztót vásárlásával kapcsolatban a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint elállási jog illeti meg.

 

 1. Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphet és a Termék visszaküldése esetén követelheti az Üzemeltetőtől az Ön által kifizetett összeg visszatérítését.

 

 1. A Fogyasztót a Rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A Fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja.

 

 1. A Fogyasztó a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A Fogyasztó elállási joga a megrendelés kezdetétől a kézhezvétel, ill. kézbesítést követő 14 napig terjed.

 

 1. Az elállási jog gyakorlására irányuló nyilatkozatát abban az esetben tudjuk határidőben érvényesítettnek tekinteni, ha Ön a nyilatkozatát az elállási jog gyakorlására biztosított fenti határidőben elküldi.

 

 1. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az I. pontban meghatározott címre. Az elállási jogát a Fogyasztó jelen ÁSZF 1. mellékleteként csatolt elállási nyilatkozatminta felhasználásával is gyakorolhatja. A nyilatkozatot az Üzemeltetőnek kell megküldeni.

 

 1. A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A Fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli.

 

 1. A Rendelet egyértelművé teszi, hogy elállás esetén nem csak a vételár, de a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek (pl. a Termék kiszállításának költségei) is visszajárnak a Fogyasztó számára. A szállítás teljes költsége azonban nem minden esetben jár vissza a Fogyasztónak, mivel a Kormányrendelet azt is leszögezi, hogy ha a Fogyasztó a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választ, akkor az ebből eredő többletköltséget az Üzemeltető nem köteles visszatéríteni. Ez azt jelenti, hogy ha például a Fogyasztó olyan „drágább” kiszállítást választ, amely az Üzemeltető által vállalt „normál” szállításnál gyorsabb, vagy a napnak csak egy meghatározott időszakában történik, akkor elállás esetén az Üzemeltető csak a „normál” szállítási díjnak megfelelő összeget köteles visszatéríteni a Fogyasztó számára (extra szállítási költség tehát nem jár vissza).

 

 1. Az Üzemeltető követelheti a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításának szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés megtérítését.

 

 1. Az Üzemeltető kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén:

 

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Elállás esetén az Üzemeltető a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Az Üzemeltető visszatartási joga tekintetében Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az ellenszolgáltatás összege az Üzemeltető mindaddig visszatartható, amíg a Fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Üzemeltetőt a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza.

 1. A Fogyasztó kötelezettségei elállása esetén

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Üzemeltetőnek vagy az Üzemeltető által a Termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az Üzemeltető vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza. A Fogyasztó kizárólag a Termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha az Üzemeltető vállalta e költség viselését. A Fogyasztó az elállási joga gyakorlása esetén nem köteles viselni egyes költségeket: – a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha az Üzemeltető az elállási jog gyakorlására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy a Fogyasztó nem kérte az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő lejárta előtt a szerződés teljesítésének megkezdését, – ha a Fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés az elállási jog gyakorlására vonatkozó 14 napos határidő lejárta előtt megkezdődjön, – ha a Fogyasztó a kifejezett előzetes beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti az elállási jog gyakorlására vonatkozó jogát, vagy – az Üzemeltető elmulasztotta megadni a megkötött szerződés másolatának átadásakor, de legkésőbb az átadáskor a tartós adathordozón történő visszaigazolást.

 

 1. Amennyiben a Fogyasztó olyan terméket bontott fel, amely higéniai terméknek minősül (pl.: maszk), akkor elállási jogával nem élhet.

 

 1. Ha az Üzemeltető az elállási jog kapcsán tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, a fenti elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.

 

 1. Fogyasztót megillető kellékszavatosság, termékszavatosság

 

Jelen fejezet rendelkezései kizárólag Fogyasztókra vonatkoznak.

 

 1. A kellékszavatosságról, mint a Fogyasztót megillető jogról az alábbiakról tudjuk tájékoztatni.

 

A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy Termék eladása esetén az Üzemeltető a Termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a Termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Üzemeltető hibás teljesítése esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Üzemeltető költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Üzemeltető adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Üzemeltetővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. A termékszavatosságról, mint a Fogyasztót megillető jogról az alábbiakról tudjuk tájékoztatni.

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (Termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a Termék hibásnak?

A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 • Jótállás

 

Minden Üzemeltető által értékesített Termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással.

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés vagy jogszabály alapján az Üzemeltető jótállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A Vásárlót az adott Termékre vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőn belül, a jótállási jegyben foglalt jogok illetik meg.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett (pl.: útmutató hibájára vezethető vissza, rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, ha a hibát elemi kár, természeti csapás okozta).

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a jelen ÁSZF XV. pontjában (kellékszavatosság és termékszavatosság) meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

A gyártó vagy a magyarországi forgalmazó a jótállási jegyben foglaltak szerint vállal jótállást hibás teljesítés esetén.

 

Az Üzemeltető a jótállási jegyet a Vásárló rendelkezésére bocsájtja.

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit Fogyasztók esetében. A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki. Tehát az Üzemeltető kötelező jótállást vállal a rendelet mellékletében foglalt azon fogyasztási cikkekre, amelyeket értékesít. A jótállás időtartama a rendelet alapján 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év; 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év; 250 000 forint eladási ár felett három év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Amennyiben az Üzemeltető eltér az előbbi jótállási időtartamoktól, azaz ha az Üzemeltető önként vállal plusz jótállási időtartamot, akkor azt a jótállási jegy tartalmazza.

 

 • A panaszkezelés módja

 

Jelen fejezet rendelkezései kizárólag Fogyasztókra vonatkoznak.

 

 1. Az Üzemeltető székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.

 

 1. A Fogyasztó az Üzemeltetőnek a szolgáltatás nyújtásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Üzemeltetővel. Az Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 

 1. Az írásbeli panaszt az Üzemeltető a beérkezését követően harminc (30) napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Fogyasztónak megküldi a fenti jegyzőkönyvvel együtt e-mail formájában. A panaszt elutasító álláspontját az Üzemeltető indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén az Üzemeltető köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve az Üzemeltető székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

 

 1. Elutasító válasz esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testületekhez fordulhat:

·        Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu , info@baranyabekeltetes.hu

 

·        Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

·        Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

 

·        Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

 

·        Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-   775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

 

·        Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

·        Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

·        Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

 

 

 

·        Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

 

·        Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

 

·        Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

·        Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

 

·        Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

·        Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

·        Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

 

 

·        Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

 

·        Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 

 

 

·        Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

 

·        Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

·        Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu

 

                                                                                                                

 

 1. Az Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület neve:

 

 • Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

 

 1. Panasza esetén elsődlegesen a Fogyasztó lakóhelye szerinti békéltető testület illetékes.

 

 1. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy a Webáruház a székhelye szerinti békéltető testületnél vagy – valamennyi békéltető testületre kiterjedő hatállyal – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál írásban, visszavonásig érvényes általános alávetési nyilatkozatot tehet, amelyben vállalja, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát. Az alávetési nyilatkozatban a webáruház kötelezettségvállalásának mértékét, illetve hatályát a jogvita tárgyának általa meghatározott értékében vagy más módon is korlátozhatja. A Webáruház mentesül e nyilatkozat kötőereje alól, ha bizonyítja, hogy azt a szerződéskötésig a vállalással azonos módon visszavonta.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy az Üzemeltetőt a békéltető testület eljárása tekintetében együttműködési kötelezettség terheli.

 

 1. Fogyasztóvédelmi panasz esetén felkeresheti a területileg illetékes kormányhivatalokat. A területileg illetékes kormányhivatalok járási hivatalainak listáját az alábbi címen érheti el: kormanyhivatal.hu

 

 1. Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, az alábbi honlapon kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését. A portál csak akkor használható, ha Ön az EU-ban él, és a kereskedő székhelye is valamelyik EU-országban található. https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show; https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

 1. Versenyjogi szabályok sérelme esetén a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordulhat:
 • Gazdasági Versenyhivatal

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036

Telefon: (1) 472-8900

Fax: (1) 472-8905

 

 1. Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező Fogyasztóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van - vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van - úgy az interneten keresztül történő szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

 1. Az Üzemeltető nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, stb.).

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Különböző extra funkciók (pl. hírlevél-küldés) használata.

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

M.I. Solution Kft.
2030, Érd, Esztergályos utca 57.
06 20/362-8289
info@miclub.hu

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A szolgáltatás használata során az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: Az adatfeldolgozó által nyújtott szolgáltatások működtetése a weboldalon.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

8. Az adatfeldolgozó tevékenysége: A https://boraszatieszkozok.com/ (webáruház neve) a jobb ügyfél élmény és az eredményesebb tájékoztatás érdekében az M.I. rendszerét használja (M.I. Solution Kft., Magyarország, 2030, Érd, Esztergályos utca 57., www.miclub.hu), mely az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz (sütik). Ezek a sütik eltárolják a webáruházunk felületén történt tevékenységét (kattintások). Az általunk használt szoftver és a sütik segítségével tudjuk megbecsülni, hogy Önt melyik termékünk, vagy szolgáltatásunk érdekelheti, ami segít nekünk abban, hogy Önnek olyan tartalmú emailt küldhessünk automatizáltan, mely informatív és arról szól, ami Önt érdekelheti. Amennyiben nem szeretne ilyen típusú leveleket kapni, illetve nem szeretné, hogy az Ön tevékenységét ilyen céllal kövessük, kérjük bármelyik levél láblécében levő “leiratkozás” feliratra kattintva azonnal leáll mind az automatán előállított levelek küldése, mind az Ön-, webáruházunkban történő tevékenységének nyomonkövetése.


Ezen túl webáruházunk felületén történő böngészés során kizárólag olyan sütit helyezünk el a gépén, mely a marketingünk optimalizálásához segít hozzá és semmilyen esetben sem köthetőek az így gyűjtött adatok egy konkrét személyhez.
 

 

 • Záró rendelkezések

 

 1. Jelen ÁSZF-re egyebekben első sorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a hatályos magyar jogszabályok irányadóak.

 

 1. melléklet

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: *

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési Tájékoztató

 

Csavarker kft.

 

 

2018. május 1.

Utolsó módosítás: 2021. február 25.

 

Dr. Juhász Péter

ügyvéd

 


 1. Bevezetés

 

A CSAVARKER Kft. (székhelye: 6725 Szeged, Moszkvai körút 23., a továbbiakban: „CSAVARKER Kft.”, „szolgáltató”, vagy „adatkezelő”) szerszámok, kötőelemek és és rögzítéstechnikai és borászati gépeket, termékek szolgáltatása iránti online rendszereket nyújt megrendelőinek, felhasználóinak az alábbi weboldalom: https://boraszatieszkozok.com/ rendelhet a szolgáltató árukészletéből, melyeket vagy a szolgáltató valamelyik üzletében személyesen vehet át, vagy futárszolgálat igénybevételével házhozszállítással kerül részére kézbesítésre.

 

A CSAVARKER Kft. az online webáruházon kívül üzlethelyiséget is üzemeltet, ahol vásárlói számára helyben értékesít szerszámokat, barkács és ipari jellegű termékeket. A CSAVARKER Kft. alábbi üzlethelyiségeiben vásárolhat Ön:

 • 6725 Szeged, Moszkvai körút 23.,
 • 6725 Szeged, Vásárhelyi Pál utca 18.,
 • 6721 Szeged, Brüsszeli körút 16.

 

A CSAVARKER Kft., mint adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „tájékoztató”, vagy „szabályzat”) szerint kezeli az Ön mint az adatkezelés érintettjének és az adatkezelésben közreműködő felhasználónak személyes adatait (a továbbiakban mint „érintett”). A CSAVARKER Kft. adatkezelései megfelelnek a hatályos jogszabályokban és jelen szabályzatban foglalt előírásoknak.

 

Amennyiben jelen szabályzat bizonyos részei nem érthetőek, vagy kérdései merülnek fel, kérem, forduljon hozzánk bizalommal a jelen szabályzat Kapcsolat fejezetében rögzített elérhetőségeinken, hogy megválaszolhassuk kérdéseit.

 

A CSAVARKER Kft. kizárólag jelen szabályzatban rögzített adatkezelésekhez és az ott meghatározott adatkezelési célokra kezeli személyes adatait. Adatait csak a szükséges mértékben, ideig és módon kezeljük, mivel kiemelten fontosnak tartjuk az Ön magánszféráját és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatainak biztonságban tartása érdekében a CSAVARKER Kft. megtesz minden szükséges és elérhető biztonsági intézkedést mind technikai értelemben, mind az adatkezelésben közreműködő személyek eljárása, illetve tevékenysége szerint.

 

Jelen tájékoztató ismerteti a CSAVARKER Kft. adatkezeléseinek részleteit és szabályait, amelyek mind az adatkezelőkre, mind az adatkezelésekben közreműködő partnereire irányadóak.

 

A CSAVARKER Kft. a fenti személyes adatokat elsősorban azért kezeli, hogy vásárlói a https://boraszatieszkozok.com/ weboldalt megfelelően használhassák.  A https://boraszatieszkozok.com használata kapcsán megvalósuló adatkezelésben több személy, illetve szereplő vesz részt. Az Ön személyes adatai kapcsán megvalósuló adatkezelés során az adatkezelő a CSAVARKER Kft.

 

Az „Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 

Az adatkezelés kapcsán a CSAVARKER Kft. igénybe veheti további vállalkozások segítségét az adatkezelési célok végrehajtásában (pl.: házhozszállítás, könyvelés, szerverszolgáltatás, stb.).  Ilyen esetben közreműködő partner vállalkozás az Ön személyes adatainak kezelésében adatfeldolgozóként vesz részt.

 

Az „Adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, és többnyire csak utasításokat hajt végre, illetve az adatkezelés szempontjából nem hoz döntéseket, illetve nem az adatfeldolgozó határozza meg az adatkezelés eszközeit.

 

Az adatkezelésért a vásárlók felé elsősorban az adatkezelő CSAVARKER Kft. tartozik felelősséggel. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben az adatfeldolgozóra vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Az adatkezelő által elkövetett hibákért kizárólag maga az adatkezelő felel. A CSAVARKER Kft. tehát közvetlenül Öntől kapja meg az Ön személyes adatait.

 

Ön az adatkezeléssel szemben tiltakozhat

 

Ön, mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő, vagyis a CSAVARKER Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 

 

 1. Az egyes adatkezelések

 

 1. A https://boraszatieszkozok.com/ weboldal használatával és szolgáltatásaival összefüggő adatkezelés

 

Az adatkezelés célja

A CSAVARKER Kft. kereskedelmi tevékenységéhez szükséges az adatkezelés annak érdekében, hogy Ön a weboldalon keresztül megrendelését leadhassa, és mi az Ön vásárlásra vonatkozó megrendeléseit teljesítsük. A webáruházban történő megrendelés leadásához, a rendszer működése érdekében, szükséges a vásárló regisztrációja. A regisztráció során megadott vásárlói adatok kezelésével történik a webáruházban megindított kereskedelmi megrendelés feldolgozása és az áruk adásvétele. Személyes adatait az Ön megrendelésének teljesítése érdekében kezeljük.

 

Továbbá tájékoztatom, hogy az Ön mint vásárló adatait a CSAVARKER Kft. nemcsak mint adatkezelő, hanem úgy is mint adatfeldolgozó kezelheti. Ebben az esetben az Ön adatainak a kezelője az S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. bukaresti székhelyű vállalkozás (a továbbiakban: „Emag”), amely vállalkozás a https://www.emag.hu/ weboldalon termékeket értékesít. Az Emag honlapján Ön megrendelést adhat le a CSAVARKER Kft. által értékesített termékekre is, így a CSAVARKER Kft. az Ön adatai szempontjából adatfeldolgozó.

 

Az adatkezelés várható hatása a vásárlóra (érintettre)

A vásárló számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a https://boraszatieszkozok.com/ weboldal igénybevételéhez szükséges.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a CSAVARKER Kft.

székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23.

e-mail cím: iroda@csavarker.hu

telefonszám: +36 30 826 2691

web: https://boraszatieszkozok.com/.

A CSAVARKER PLUSZ Kft. képviselője Tari Szabolcs igazgatósági tag.

e-mail címe: iroda@csavarker.hu

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A https://boraszatieszkozok.com/ weboldal regisztrált felhasználói, akik a weboldalon feltüntetett termékek közül vásárolnak, rendelnek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

 

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a Csavarker Kft. a megrendelések teljesítése érdekében:

Személyazonosító adatok:

vevő neve/cégneve, lakcíme/székhelye, adószáma

Kapcsolattartási adatok:

vevő e-mail címe, telefonszáma, szállítási címe

 

Külföldi vásárlók esetén el kell kérnünk egy aláírási címpéldányt, egy másolatot a személy igazolványáról, ill. útleveléről.

 

Adatkezelés jogalapja

Az Ön adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges. Személyes adatait kizárólag a szerződés teljesítésével összefüggésben kezeljük.

 

Amennyiben Ön a https://boraszatieszkozok.com/ webáruházunk regisztrált felhasználója, akkor adatait – a jövőbeni vásárlások megkönnyítése érdekében – a regisztrációs fiókjának megszüntetéséig kezeljük. Regisztrációs fiókját bármikor megszüntetheti. Tájékoztatom, hogy személyes adatait jogszabály alapján is kezelhetjük (Eker tv.).

 

Amennyiben Ön nem regisztrált felhasználónk, akkor adatait vásárlásának teljesítéséig, illetve a kellékszavatossági, és jótállási kötelezettségeink teljesítése érdekében a szavatossági idő (6 hónap), vagy a jótállási idő (1 év) végéig kezeljük.

 

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Ennek a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző CSAVARKER Kft. és kapcsolt vállalkozása, a T-PROPERTY Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá a vásárló fent meghatározott személyes adataihoz hozzáférhet:

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

Csomagküldés, futárszolgálat:

Cégnév: Royal Futár Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1097 Budapest, Gubácsi út 32.

 

Cégnév: Sprinter Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

 

Cégnév: ANSA Export-Import Betéti Társaság

Székhely: 6753 Szeged, Honfoglalás utca 78.

 

Postai szolgáltatás:

Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

 

Informatikai rendszerkarbantartó:

Cégnév: SzeTel Betéti Társaság

Székhely: 6726 Szeged, Hargitai utca 27/2.

 

Cégnév: Horváth Zoltán egyéni vállalkozó

Székhely: 6723 Szeged, Lomnici utca 41.

 

Elektronikus levélrendszer szolgáltató:

Cégnév: Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

 

Vállalatirányítási rendszerszolgáltató, karbantartó:

Cégnév: PC-BOX Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6722 Szeged, Mérey utca 12.

 

Weblapfejlesztő, karbantartó:

Cégnév: Dietrich Soft Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6726 Szeged, Thököly utca 99.

 

SimplePay Szolgáltatás: A CSAVARKER Kft. weboldalain megrendelt termékek ellenértékét a SimplePay szolgáltatáson keresztül is teljesítheti. Amennyiben Ön megrendelésének ellenértékét a SimplePay szolgáltatáson keresztül teljesíti, így az adatait továbbítjuk a SimplePay szolgáltatás fejlesztőjének és üzemeltetőjének, az OTP Mobil Kft.-nek. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy Ön a rendelésének ellenértéként teljesíteni tudja és ennek következtében megvásárolhassa a kiválasztott terméket. A SimplePay szolgáltatás kapcsán megvalósuló adatkezelésben adatfeldolgozó az OTP Mobil Kft. (Cg. 01-09-174466; székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.).

 

A SimplePay Szolgáltatás kapcsán megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban kérem, az alábbi oldalon tájékozódjon: https://www.simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok.

 

Amennyiben személyes adatainak kezelése kapcsán merülnek fel kérdései vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, forduljon elsősorban az adatkezelőhöz, vagyis az Online Marketing Wings Digitális Ügynökséghez.

 

Amennyiben adatfeldolgozó által megvalósított adatkezelés kapcsán merülnek fel kérdései, vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, hogy forduljon elsősorban a SimplePay szolgáltatás fejlesztőjéhez és üzemeltetőjéhez az OTP Mobil Kft.-hez.

 

Online pénztárca Szolgáltatás: A CSAVARKER Kft. weboldalain megrendelt termékek ellenértékét az Online pénztárca szolgáltatáson keresztül is teljesítheti. Amennyiben Ön megrendelésének ellenértékét az Online pénztárca szolgáltatáson keresztül teljesíti, így az adatait továbbítjuk az Online pénztárca szolgáltatás fejlesztőjének és üzemeltetőjének, az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy Ön a rendelésének ellenértéként teljesíteni tudja és ennek következtében megvásárolhassa a kiválasztott terméket. Az Online pénztárca szolgáltatás kapcsán megvalósuló adatkezelésben adatfeldolgozó az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 02-09-082937; székhely7624 Pécs, Szigeti út 144. ).

 

Az Online pénztárca Szolgáltatás kapcsán megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban kérem, az alábbi oldalon tájékozódjon: https://www.onlinepenztarca.hu/tartalmak/adatvedelem

 

Amennyiben személyes adatainak kezelése kapcsán merülnek fel kérdései vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, forduljon elsősorban az adatkezelőhöz, vagyis A CSAVARKER Kft.-hez.

 

Amennyiben adatfeldolgozó által megvalósított adatkezelés kapcsán merülnek fel kérdései, vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, hogy forduljon elsősorban a az Online pénztárca szolgáltatás fejlesztőjéhez és üzemeltetőjéhez az az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasághoz.

 

 

Hol tároljuk a vásárló (érintett) személyes adatait

A CSAVARKER Kft. a megrendelők személyes adatait külső tárhelyszolgáltatónál, a Rackhost Zrt. és az UNAS Online Kft. külső tárhelyszolgáltató szerverein tárolja. A levelezési rendszerünket az Rackhost Zrt. külső tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk.

 

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles a https://boraszatieszkozok.com/ weboldal igénybevételéhez szükséges személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor Ön nem fogja tudni igénybe venni a https://boraszatieszkozok.com/ online vásárlási felületet, és ebben az esetben a vásárló nem fogja tudni élvezni a https://boraszatieszkozok.com/ weboldal nyújtotta online vásárlási lehetőséget. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

A vásárló személyes adatait a CSAVARKER Kft. addig tárolja, ameddig Ön, a vásárló az adatkezelés megszüntetését nem kéri. Tehát az Ön személyes adatait hozzájárulása visszavonásáig kezeljük.

 

Másrészt a CSAVARKER Kft. a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait kezelheti. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetők abból a célból, hogy a megrendeléseivel összefüggésben érvényesíthessék jogos érdekeiket.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárló személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A fenti adatkezeléssel összefüggésben profilalkotást végzünk.

 

A „profilalkotás” személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 

A profilalkotás célja, hogy az Ön számára érdekesebb és fontosabb termékeinket kínáljuk fel, illetve vásárlási szokásaihoz jobban igazodó webáruházat tudjunk az Ön rendelkezésére bocsátani. A profilalkotás kizárólag vásárlási szokásaira és preferenciáira terjed ki. A profilalkotás az Ön számára nem jár hátrányos következményekkel vagy bármilyen korlátozásokkal.

 

A https://boraszatieszkozok.com/ a Google LLC. Google Analytics, szolgáltatását weboldalai keretében használja. A Google Analitycs, cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges oka az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Google segítségével.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google LLC. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google LLC. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google LLC. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google LLC. - Adatvédelmi irányelvei - a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/  honlapon érhető el.

 

A Google LLC. weboldalán a Google LLC. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

 

A Google adatkezelésének beállításait itt módosíthatja:

https://privacy.google.com

 

Facebook: A CSAVARKER Kft. a Facebook Inc. szolgáltatását a weboldalai keretében használja. A Facebook cookiekat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges célja az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Facebook segítségével.

 

A cookie által tárolt információk az Ön webböngészőjében kerülnek tárolásra. A Facebook Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Facebook Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Facebook Inc. Adatvédelmi irányelvei a https://www.facebook.com/privacy/explanation honlapon érhető el.

 

A Facebook Inc. weboldalán a Facebook Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

 

Hotjar: A CSAVARKER Kft. a Hotjar szolgáltatását a weboldalai keretében használja. A Hotjar cookiekat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges célja az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni és ügyfélbarátabb felületet alakíthassunk ki. A Szolgáltatás adatvédelmi irányelvei az alábbi linken érhető el:

https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

 

 

 1. A CSAVARKER Kft. vásárlóinak szállítási adatainak kezelése

  

Az adatkezelés célja

Az üzlethelyiségben házhozszállítással tett megrendelésének, ill. a https://boraszatieszkozok.com/ weboldalon leadott megrendelésének a CSAVARKER Kft. eleget tesz, és a megrendelt árut házhozszállítási szolgáltatása útján juttatja el az Ön részére. A szállítással összefüggésben a CSAVARKER Kft. kezeli a vásárlók szállítási adatait.  Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy a CSAVARKER Kft. eleget tegyen annak a szerződésben vállalt kötelezettségének, hogy a megrendelt árut házhoz szállítja.

 

Továbbá tájékoztatom, hogy az Ön mint vásárló adatait a CSAVARKER Kft. nemcsak mint adatkezelő, hanem úgy is mint adatfeldolgozó kezelheti. Ebben az esetben az Ön adatainak a kezelője az S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. bukaresti székhelyű vállalkozás (a továbbiakban: „Emag”), amely vállalkozás a https://www.emag.hu/ weboldalon termékeket értékesít. Az Emag honlapján Ön megrendelést adhat le a CSAVARKER Kft. által értékesített termékekre is, így a CSAVARKER Kft. az Ön adatai szempontjából adatfeldolgozó.

 

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a https://boraszatieszkozok.com/ weboldalon történő rendelés leadása kapcsán szerződés alapján szükséges.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a CSAVARKER Kft.

székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23.

e-mail cím: iroda@csavarker.hu

telefonszám: +36 30 826 2691

web: https://boraszatieszkozok.com/.

A CSAVARKER Kft. képviselője Tari Szabolcs igazgatósági tag..

e-mail címe: iroda@csavarker.hu

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A CSAVARKER Kft. üzlethelyiségének vásárlói, továbbá a https://boraszatieszkozok.com/ weboldal látogatói és felhasználói, akik a weboldalon feltüntetett termékek közül vásárolnak, rendelnek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az üzlethelyiségben és az online vásárlók.

 

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a Csavarker Kft. a megrendelések teljesítése érdekében:

Személyazonosító adatok:

vevő neve/cégneve, lakcíme/székhelye

Kapcsolattartási adatok:

vevő e-mail címe, telefonszáma, szállítási címe

 

Külföldi vásárlók esetén el kell kérnünk egy aláírási címpéldányt, egy másolatot a személy igazolványáról, ill. útleveléről.

 

Adatkezelés jogalapja

A vásárló személyes adatainak kezelésének oka, illetve alapja (jogalapja) az, hogy az Ön által megvásárolt terméket a CSAVARKER Kft. az Ön által megadott címre elszállítsa, és ezzel a szerződéses kötelezettségét teljesíteni tudja.

 

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző CSAVARKER Kft. és kapcsolt vállalkozása, a T-PROPERTY Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá a vásárló fent meghatározott személyes adataihoz hozzáférhet:

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

Csomagküldés, futárszolgálat:

Cégnév: Royal Futár Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1097 Budapest, Gubácsi út 32.

 

Cégnév: Sprinter Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

 

Cégnév: ANSA Export-Import Betéti Társaság

Székhely: 6753 Szeged, Honfoglalás utca 78.

 

Postai szolgáltatás:

Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

 

Informatikai rendszerkarbantartó:

Cégnév: SzeTel Betéti Társaság

Székhely: 6726 Szeged, Hargitai utca 27/2.

 

Cégnév: Horváth Zoltán egyéni vállalkozó

Székhely: 6723 Szeged, Lomnici utca 41.

 

Elektronikus levélrendszer szolgáltató:

Cégnév: Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

 

Vállalatirányítási rendszerszolgáltató, karbantartó:

Cégnév: PC-BOX Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6722 Szeged, Mérey utca 12.

 

Weblapfejlesztő, karbantartó:

Cégnév: Dietrich Soft Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6726 Szeged, Thököly utca 99.

 

Hol tároljuk a vásárló (érintett) személyes adatait

A CSAVARKER Kft. a megrendelők személyes adatait külső tárhelyszolgáltatónál, a Rackhost Zrt. és az UNAS Online Kft. külső tárhelyszolgáltató szerverein tárolja. A levelezési rendszerünket az Rackhost Zrt. külső tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk.

 

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles házhozszállításhoz szükséges személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor Ön nem fogja tudni igénybe venni a CSAVARKER Kft. által nyújtott házhozszállítás lehetőséget, azaz Ön kizárólag személyes átvétel igénylésével tud vásárolni a CSAVARKER Kft-től.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

A CSAVARKER Kft. a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait kezelheti. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetőek abból a célból, hogy szállítással kapcsolatos igényeivel összefüggésben érvényesíthesse jogos érdekeiket.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárlók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük amely, országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A vásárlók adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

 

 1. A vásárlók számlázási adatainak kezelése

  

Az adatkezelés célja

A megvásárolt termékek ellenértékéről a CSAVARKER Kft. a hatályos jogszabályok értelmében köteles számlát kiállítani a megrendelői részére.  A számlakiállítással összefüggésben a CSAVARKER Kft. kezeli a vásárlók számlázási adatait.  Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy a CSAVARKER Kft. eleget tegyen annak a jogszabályi kötelezettségének, hogy gazdasági eseményekről számviteli bizonylatot kell kiállítania. A számlakiállítás kapcsán felmerülő adatkezelés a CSAVARKER Kft. üzlethelyiségeiben és online webáruházán történő vásárlási folyamatokra is kiterjed.

 

Továbbá tájékoztatom, hogy az Ön mint vásárló adatait a CSAVARKER Kft. nemcsak mint adatkezelő, hanem úgy is mint adatfeldolgozó kezelheti. Ebben az esetben az Ön adatainak a kezelője az S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. bukaresti székhelyű vállalkozás (a továbbiakban: „Emag”), amely vállalkozás a https://www.emag.hu/ weboldalon termékeket értékesít. Az Emag honlapján Ön megrendelést adhat le a CSAVARKER Kft. által értékesített termékekre is, így a CSAVARKER Kft. az Ön adatai szempontjából adatfeldolgozó.

 

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a https://boraszatieszkozok.com/ weboldalon történő rendelés leadása kapcsán szerződés alapján szükséges.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a CSAVARKER Kft.

székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23.

e-mail cím: iroda@csavarker.hu

telefonszám: +36 30 826 2691

web: https://boraszatieszkozok.com/.

A CSAVARKER Kft. képviselője Tari Szabolcs igazgatósági tag..

e-mail címe: iroda@csavarker.hu

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A https://boraszatieszkozok.com/ weboldal regisztrált felhasználói, akik a weboldalon feltüntetett termékek közül vásárolnak, rendelnek, továbbá a CSAVARKER Kft. üzlethelyiségeiben vásárlók. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az üzlethelyiségben vagy online vásárlók.

 

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a Csavarker Kft. a megrendelések teljesítése érdekében:

Személyazonosító adatok:

vevő neve/cégneve, lakcíme/székhelye, adószáma

Kapcsolattartási adatok:

vevő e-mail címe, telefonszáma

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző CSAVARKER Kft. és kapcsolt vállalkozása, a T-PROPERTY Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá a vásárló fent meghatározott személyes adataihoz hozzáférhet:

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

Informatikai rendszerkarbantartó:

Cégnév: SzeTel Betéti Társaság

Székhely: 6726 Szeged, Hargitai utca 27/2.

 

Cégnév: Horváth Zoltán egyéni vállalkozó

Székhely: 6723 Szeged, Lomnici utca 41.

 

Könyvelés:

Cégnév: PRAXIS-Szeged Ügyviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6722 Szeged, Béke utca 2. C épület

 

Vállalatirányítási rendszerszolgáltató, karbantartó:

Cégnév: PC-BOX Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6722 Szeged, Mérey utca 12.

 

Hol tároljuk a vásárló (érintett) személyes adatait

A CSAVARKER Kft. a megrendelők személyes adatait külső tárhelyszolgáltatónál, a Rackhost Zrt. és az UNAS Online Kft. külső tárhelyszolgáltató szerverein tárolja. A levelezési rendszerünket az Rackhost Zrt. külső tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk.

 

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló köteles a vásárlása kapcsán kiállítandó számlákhoz szükséges adatait megadni, mivel a számla kiállításának kötelezettségét a jogszabály írja elő.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) - (2) bekezdései alapján a számla, illetve annak kiállításához szükséges adatok megőrzési ideje 8 év.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárlók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük amely, országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A vásárlók adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

 

 1. A CSAVARKER Kft. vásárlóinak adatkezelése marketing célú hírlevélküldéssel összefüggésben

  

A https://boraszatieszkozok.com/ weboldal fejlesztéseiről, újdonságairól számol be, valamint akciókról és promóciókról értesíti a feliratkozó vásárlóit.

 

Az adatkezelés célja

Marketing célú üzeneteket és reklámokat juttatunk el Önhöz, hogy értesüljön termékeinkről, akcióinkról, kedvezményeinkről és ennek megfelelően az Ön számára fontos információkat eljuttassuk az Ön részére.

 

Tájékoztatjuk, hogy ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú hírleveleket küldeni.

 

A hírlevélküldéssel összefüggésben a CSAVARKER Kft. kezeli a https://boraszatieszkozok.com/ weboldalt használó vásárlók elektronikus elérhetőségének adatait.

 

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés kapcsán a vásárlók kb. heti gyakorisággal értesülnek a https://boraszatieszkozok.com/ weboldal újdonságairól, híreiről, akcióiról és ajánlatairól.

 

A hírlevelek és ajánlatok gyakorisága: Hírleveleinket és ajánlatainkat heti gyakorisággal küldjük meg Önnek.

 

A hírleveleinket e-mail címére küldjük elektronikus formában.

 

A hírleveleinket kizárólag a CSAVARKER Kft. szolgáltatásának, termékeinek és akciónak leírásáról, ill. kapcsolódó érdekességekről küldünk. Hírleveleink nem tartalmaznak más cégektől származó vagy más cégekre irányuló reklámot.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a CSAVARKER Kft.

székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23.

e-mail cím: iroda@csavarker.hu

telefonszám: +36 30 826 2691

web: https://boraszatieszkozok.com/.

A CSAVARKER Kft. képviselője Tari Szabolcs igazgatósági tag..

e-mail címe: iroda@csavarker.hu

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A https://boraszatieszkozok.com/ weboldal regisztrált felhasználói, akik a hírlevélküldésre feliratkoznak. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

 

A kezelt személyes adatok

A vásárlókról az alábbi személyes adatokat kezeli a CSAVARKER Kft.:

Személyazonosító adatok:

feliratkozó neve

Kapcsolattartási adatok:

feliratkozó e-mail címe

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása elektronikus formában történik.

 

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

 

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző CSAVARKER Kft. és kapcsolt vállalkozása, a T-PROPERTY Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá a vásárló fent meghatározott személyes adataihoz hozzáférhet:

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

Informatikai rendszerkarbantartó:

Cégnév: SzeTel Betéti Társaság

Székhely: 6726 Szeged, Hargitai utca 27/2.

 

Cégnév: Horváth Zoltán egyéni vállalkozó

Székhely: 6723 Szeged, Lomnici utca 41.

 

Elektronikus levélrendszer szolgáltató:

Cégnév: Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

 

Vállalatirányítási rendszerszolgáltató, karbantartó:

Cégnév: PC-BOX Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6722 Szeged, Mérey utca 12.

 

Weblapfejlesztő, karbantartó:

Cégnév: Dietrich Soft Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6726 Szeged, Thököly utca 99.

 

Tájékoztatjuk, hogy hírlevelünket a Mailchimp szolgáltatón keresztül folytatjuk, amely szolgáltató az Európai Unión kívül, az USA-ban letelepedett szolgáltató. Ezért a Mailchimpre az USA adatkezelési és nemzetbiztonsági szabályai is kiterjednek, amelynek következtében az USA nemzetbiztonsági érdekei megkívánhatják, hogy a Mailchimp az Ön személyes adatait továbbítsa.

 

Hol tároljuk a vásárló (érintett) személyes adatait

A CSAVARKER Kft. a megrendelők személyes adatait külső tárhelyszolgáltatónál, a Rackhost Zrt. és az UNAS Online Kft. külső tárhelyszolgáltató szerverein tárolja. A levelezési rendszerünket az Rackhost Zrt. külső tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk.

 

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló nem köteles az https://boraszatieszkozok.com/ weboldal igénybevétele kapcsán hírlevélküldéshez szükséges adatait megadni, de az adatok hozzájáruláson alapuló megadása nélkül a CSAVARKER Kft. a vásárló részére hírlevelet nem fog tudni küldeni.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

Az adatokat az érintett visszavonásáig kezeljük.

 

Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú hírleveleket küldeni.

 

Erre tekintettel az adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

Tájékoztatjuk, hogy hírlevelünket a Mailchimp szolgáltatón keresztül folytatjuk, amely szolgáltató az Európai Unión kívül, az USA-ban letelepedett szolgáltató. Ezért a Mailchimpre az USA adatkezelési és nemzetbiztonsági szabályai is kiterjednek, amelynek következtében az USA nemzetbiztonsági érdekei megkívánhatják, hogy a Mailchimp az Ön személyes adatait továbbítsa. Az Ön személyes adatai továbbításra kerülnek az Európai Unión kívüli harmadik országba, az USA-ba.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A fenti adatkezeléssel összefüggésben a 6. oldalon rögzítettek szerint profilalkotás valósul meg.

 

 1. A vásárlók adatainak kezelése nyereményjátékkal összefüggésben

Az adatkezelés célja

A CSAVARKER Kft. időszakosan nyereményjátékot hirdet a https://boraszatieszkozok.com/ weboldalon vásárlói részére. A nyereményjáték kapcsán marketing célú üzeneteket és reklámokat juttatunk el Önhöz, hogy értesüljön termékeinkről, akcióinkról, kedvezményeinkről, amelyek a nyereményjátékkal állnak összefüggésben.

 

Tájékoztatjuk, hogy ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú hírleveleket küldeni.

 

A nyereményjátékra vonatkozó levélküldéssel összefüggésben a CSAVARKER Kft. kezeli a https://boraszatieszkozok.com/ weboldalt használó vásárlók elektronikus elérhetőségének adatait.

 

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés kapcsán a vásárlók az általában 1-2 hónapig tartó nyereményjáték ideje alatt kb. heti gyakorisággal értesülnek a https://boraszatieszkozok.com/ weboldalon meghirdetett nyereményjátékról.

 

A nyereményjátékkal összefüggő hírlevelek és ajánlatok gyakorisága: hírleveleinket és ajánlatainkat hetente küldjük meg Önnek.

 

A hírleveleinket e-mail címére küldjük elektronikus formában.

 

A hírleveleinket kizárólag a CSAVARKER Kft. nyereményjátékairól küldünk. Hírleveleink nem tartalmaznak más cégektől származó vagy más cégekre irányuló reklámot.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a CSAVARKER Kft.

székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23.

e-mail cím: iroda@csavarker.hu

telefonszám: +36 30 826 2691

web: https://boraszatieszkozok.com/.

A CSAVARKER Kft. képviselője Tari Szabolcs igazgatósági tag..

e-mail címe: iroda@csavarker.hu

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A https://boraszatieszkozok.com/ weboldal regisztrált felhasználói, akik a nyereményjátékban részt kívánnak venni, vagy az adatkezelő megkeresi őket a nyereményjátékban való részvétel kapcsán. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

 

A kezelt személyes adatok

A vásárlókról az alábbi személyes adatokat kezeli a CSAVARKER Kft.:

Személyazonosító adatok:

feliratkozó neve

Kapcsolattartási adatok:

feliratkozó e-mail címe

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása elektronikus formában történik.

 

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

 

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző CSAVARKER Kft. és kapcsolt vállalkozása, a T-PROPERTY Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá a vásárló fent meghatározott személyes adataihoz hozzáférhet:

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

Informatikai rendszerkarbantartó:

Cégnév: SzeTel Betéti Társaság

Székhely: 6726 Szeged, Hargitai utca 27/2.

 

Cégnév: Horváth Zoltán egyéni vállalkozó

Székhely: 6723 Szeged, Lomnici utca 41.

 

Elektronikus levélrendszer szolgáltató:

Cégnév: Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

 

Vállalatirányítási rendszerszolgáltató, karbantartó:

Cégnév: PC-BOX Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6722 Szeged, Mérey utca 12.

 

Weblapfejlesztő, karbantartó:

Cégnév: Dietrich Soft Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6726 Szeged, Thököly utca 99.

 

Hol tároljuk a vásárló (érintett) személyes adatait

A CSAVARKER Kft. a megrendelők személyes adatait külső tárhelyszolgáltatónál, a Rackhost Zrt. és az UNAS Online Kft. külső tárhelyszolgáltató szerverein tárolja. A levelezési rendszerünket az Rackhost Zrt. külső tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk.

 

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló nem köteles a https://boraszatieszkozok.com/ weboldal igénybevétele kapcsán nyereményjátékhoz szükséges adatait megadni, de az adatok hozzájáruláson alapuló megadása nélkül a CSAVARKER Kft. a vásárló részére hírlevelet nem fog tudni küldeni.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

Az adatokat az érintett visszavonásáig kezeljük.

 

Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, alapul és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt kötően marketing célú hírleveleket küldeni. Erre tekintettel az adatait a hozzájárulásának visszavonásági kezeljük.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárló személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A fenti adatkezeléssel összefüggésben a 6. oldalon rögzítettek szerint profilalkotás valósul meg.

 

 1. A CSAVARKER Kft. panaszkezelésével összefüggő adatkezelés

 

Az adatkezelés célja

A CSAVARKER Kft. kereskedelmi tevékenységéhez szükséges az adatkezelés annak érdekében, hogy az Ön által a CSAVARKER Kft. szolgáltatásával szemben tett panaszt kezeljük. A CSAVARKER Kft. az Ön panaszát köteles megvizsgálni, és Önt annak eredményéről tájékoztatni. Személyes adatait az Ön panaszának kezelése érdekében kezeljük.

 

Az adatkezelés várható hatása a vásárlóra (érintettre)

A vásárló számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a https://boraszatieszkozok.com/ weboldal vásárlóinak panaszának kezeléséhez szükséges.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a CSAVARKER Kft.

székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23.

e-mail cím: iroda@csavarker.hu

telefonszám: +36 30 826 2691

web: https://boraszatieszkozok.com/.

A CSAVARKER Kft. képviselője Tari Szabolcs igazgatósági tag..

e-mail címe: iroda@csavarker.hu

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A CSAVARKER Kft. üzlethelyiségeiben vásárlók, ill. a https://boraszatieszkozok.com/ weboldal regisztrált felhasználói, akik a CSAVARKER Kft. által nyújtott szolgáltatások tekintetében panaszt tesznek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az üzlethelyiségben és az online vásárlók.

 

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a Csavarker Kft. a megrendelések teljesítése érdekében:

Személyazonosító adatok:

vevő neve/cégneve, lakcíme/székhelye, adószáma

Kapcsolattartási adatok:

vevő e-mail címe, telefonszáma

Panasszal kapcsolatos adatok:

felvett panasz és annak jegyzőkönyve

 

Továbbá minden olyan adat, amely a panaszkezelés során a válasz teljesítéséhez szükséges kommunikáció folytatásához szükséges.

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző CSAVARKER Kft. és kapcsolt vállalkozása, a T-PROPERTY Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá a vásárló fent meghatározott személyes adataihoz hozzáférhet:

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

Vállalatirányítási rendszerszolgáltató, karbantartó:

Cégnév: PC-BOX Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6722 Szeged, Mérey utca 12.

 

Informatikai rendszerkarbantartó:

Cégnév: SzeTel Betéti Társaság

Székhely: 6726 Szeged, Hargitai utca 27/2.

 

Cégnév: Horváth Zoltán egyéni vállalkozó

Székhely: 6723 Szeged, Lomnici utca 41.

 

Jogi szolgáltató:

Cégnév: Dr. Havas Péter Miklós ügyvéd

Székhely: 6721 Szeged, Szent István tér 16.

 

Cégnév: Dr. Koczka Ákos

Székhely: 6726 Szeged, Tiszavirág u. 26

 

Hol tároljuk a vásárló (érintett) személyes adatait

A CSAVARKER Kft. a megrendelők személyes adatait külső tárhelyszolgáltatónál, a Rackhost Zrt. és az UNAS Online Kft. külső tárhelyszolgáltató szerverein tárolja. A levelezési rendszerünket az Rackhost Zrt. külső tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló köteles a panaszkezeléshez szükséges adatait megadni, mivel a panasz kivizsgálását és az Ön részére címzett válasz megküldési kötelezettségét a jogszabály írja elő.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvhöz és a CSAVARKER Kft. válaszához szükséges adatok megőrzési ideje 5 év.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárló személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A vásárló személyes adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

 

 1. A CSAVARKER Kft. kamerarendszerével összefüggő adatkezelés

 

A CSAVARKER Kft. üzlethelyiségeiben kamerarendszert működtet. Az erről szóló adatkezelési tájékoztatót külön dokumentumban megtalálja mind üzlethelyiségeinkben, mind a szolgáltató weboldalán a CSAVARKER Kft. weboldalán.

 1. Jogok, amelyek megilletik az érintetteket, akiknek a személyes adatait kezelik az adatkezelés során

 

Önt mint érintettet, akinek a személyes adatait kezelik, az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg. Tájékoztatjuk, hogy lenti jogait elsősorban az adatkezelővel szemben gyakorolhatja. Lenti jogait a CSAVARKER Kft.-vel szemben gyakorolhatja.

 

Az Önt mint érintettet megillető jogok az adatkezelések kapcsán

- tájékoztatáshoz való jog,

- hozzáféréshez való jog,

- helyesbítéshez való jog,

- törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”,

- korlátozáshoz való jog,

- tiltakozáshoz való jog,

- adathordozhatósághoz való joga,

- hozzájárulás visszavonásához való jog,

- panaszjog,

- bírósági jogorvoslathoz való jog.

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

Érintett tájékoztatásának általános szabályai és a tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelés megkezdése előtt legkésőbb az érintett személyes adatainak megszerzésekor az érintettet az adatkezelőnek részletesen tájékoztatnia kell. Az adatkezeléssel kapcsolatban azokról az információkról, amelyeket jelen adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

 

Az előzetes tájékoztatás megadásának felelőse az adatkezelő. Az Ön adatainak kezelése kapcsán az adatkezelő a CSAVARKER Kft.

  

A fenti előzetes tájékoztatáson túl az adatkezelés bármely szakaszában tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az alábbiak szerint. Ebben az esetben az adatkezelőnek a tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb egy hónapon belül meg kell adnia. Az egy hónapos határidő csak indokolt esetben hosszabbítható meg legfeljebb 2 hónappal.

 

Az adatkezelő a tájékoztatást csak akkor tagadhatja meg, amennyiben bizonyítja, hogy az érintett nem azonosítható.

 

Ha az adatkezelő nem intézkedik, vagyis nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, akkor egy hónapon belül tájékoztatnia kell az érintettet az intézkedés elmaradásáról, annak okáról, valamint az érintett jogáról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben panasszal élhet, ill. bírósághoz fordulhat. A panasz, ill. bírósági jogorvoslat részleteivel kapcsolatban jelen tájékoztató lentebb részletes információkat tartalmaz.

 

A tájékoztatást és intézkedést az adatkezelőnek az érintett számára díjmentesen kell biztosítania. Azonban kivételesen észszerű mértékű díjat számolhat fel az adatkezelő, vagy megtagadhatja a tájékoztatást és intézkedést, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó.

 

Az érintett hozzáférési joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

A hozzáférési jog alapján az érintettet az alábbi információkról kell tájékoztatni kérés esetén: a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, vagy ezek hiánya, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”

 

Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) amennyiben az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása (pl.: hírlevél küldése), és az érintett visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

A fenti esetekben meghatározott törlési kérelemnek az adatkezelő nem köteles eleget tenni, amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, és a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Az adatkezelő minden olyan címzettet köteles tájékoztatni a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (pl. hírlevél küldése) vagy a felek között fennálló szerződési kötelezettség teljesítésén; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot.  Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Tiltakozáshoz való jog

 

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (pl. marketing célú levél küldése az ügyfeleknek), az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Hozzájárulás visszavonásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (pl. marketing célú hírlevél küldése) – az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonásával a visszavonás előtti adatkezelés nem válik jogszerűtlenné.

 

 1. Adatbiztonság

 

Személyes adatok tárolása és az adatkezelés biztonsága

 

A CSAVARKER Kft. informatikai infrastruktúrája, tárhelyei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, telephelyein találhatóak. A CSAVARKER Kft. továbbá külső tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, és adatait a szerverszolgáltató UNAS Online Kft. tárhelyén, valamint a Rackhost Informatikai Zrt. tárhelyén tárolja.

 

Az adatkezelésekhez alkalmazott informatikai eszközöket és megoldásokat, különösen a biztonsági rendszereket úgy választjuk meg és használjuk, hogy a kezelt személyes adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

 

Személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, adatvédelmi incidens, adatlopás, adatszivárgás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A CSAVARKER Kft., ill. külső tárhelyszolgáltatója a nyilvántartásaiban kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve törvényi felhatalmazás esetén – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak, ill. az érintetthez rendelhetőek.

 

A mindenkori technikai fejlettségi szintre tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezeléseink biztonságáról és védelméről, amelyek megfelelő védelmi szintet biztosítanak személyes adatainak.

 

A CSAVARKER Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott veszélyes emberi (pl. csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések, stb.), illetve természeti (pl. tűz és árvíz), vagy más okból eredő (pl. szolgáltatás kimaradás, stb.) káros behatások ellen. A CSAVARKER PLUSZ Kft. adatainak biztonságát szerver és szoftver szintű védelmi eljárásokkal és szolgáltatásokkal biztosítja.

 

A CSAVARKER Kft. az adatkezelések során megvédi a személyes adatait, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult (titkosság), a személyes adatainak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét (sértetlenség), gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználóknak szüksége van a személyes adatokra, akkor valóban hozzá tudjanak férni a kívánt adatokhoz, és rendelkezésre álljanak (rendelkezésre állás).

 

Tájékoztatjuk az érintetteket és partnereinket, hogy a személyes adatok részben az internet segítségével kerülnek továbbításra a CSAVARKER Kft.-hez. Az interneten továbbított adatok és elektronikus üzenetek biztonsága az alkalmazott protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati veszélyekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására irányulnak. Az ilyen veszélyek kiküszöbölése érdekében a CSAVARKER Kft. megtesz minden tőle elvárható biztonsági intézkedést.

 

Az adatvédelmi incidens és annak kezelése

 

Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDRP) alapján Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Tehát adatvédelmi incidensnek tekintendő minden olyan esemény, vagy helyzet, amikor az Ön személyes adatai illetéktelen kezekbe kerülhetnek.

 

Adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az incidenst az illetékes felügyeleti hatóságnak, illetve tájékoztatjuk Önt is, mint az adatkezelés érintettjét, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

 

 1. Jogorvoslat, panaszjog, bírósági jogorvoslat

Azaz mit tehet, amennyiben személyes adatait Ön szerint nem szabályszerűen kezelik?

 

Panaszjog

 

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

 

A panaszjog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon. Tehát panaszjogának gyakorlása esetén is, azzal egyidejűleg közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot is kezdeményezhet.

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, amely hatóságnak az elérhetőségei az alábbiak:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH, vagy más felügyeleti hatóság döntésével szemben

 

Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban a felügyeleti hatósághoz fordult (NAIH), és a hatóság döntést hozott az ügyében, akkor Ön mint az adatkezelés érintettje, jogosult ezzel a döntéssel szemben bírósági jogorvoslatot kezdeményezni, vagyis a döntést bíróság előtt megtámadni. Az előbbi bírósági jogorvoslathoz való jog akkor is megilleti Önt, ha az illetékes felügyeleti hatóság (NAIH) nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

A felügyeleti hatósággal (NAIH) szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

Az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy bírósági jogorvoslatot vegyen igénybe, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem jogszabályszerű kezelése következtében megsértették az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogait. A bírósági jogorvoslathoz való jog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon, vagy panasztételi jogát gyakorolja.

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. A CSAVARKER Kft. esetében a tevékenységi helye szerinti bíróság a magyarországi bíróságok.  Míg a CSAVARKER Kft. székhelye szerint illetékes bíróság a Szegedi Járásbíróság, illetve speciális hatáskör esetén a Szegedi Törvényszék.

 

A bírói jogorvoslati eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 

Kártérítési felelősség és sérelemdíj

 

Azaz hogyan felel az adatkezelő, ill. adatfeldolgozó az érintettel szemben kár esetén?

 

Amennyiben a nem megfelelő adatkezelés Önnek mint az érintettnek kárt okozott, akkor a kár megtérítéséért az adatkezelő felel. Kárról abban az esetben lehet beszélni, amennyiben az adatkezelés jogszabálysértő, vagy szerződésszegő volt, és ebből az érintettnek vagyoni hátránya is származott. Jogszabályellenes adatkezelés esetén az érintett sérelemdíjat is követelhet.

 

A kártérítési vagy sérelemdíj iránti igényét elsősorban az adatkezelővel szemben érvényesítheti. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben csak a rá vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Vagyis az adatfeldolgozó az adatkezelő által elkövetett hibákért nem felel.

 

 

 1. Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok listája

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR);

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 2. évi C. törvény – a számvitelről (Sztv.);
 3. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 4. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgy. tv.);
 5. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).

 

 

 1. Kapcsolat

 

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdései merülnek fel, vagy adatkezelésünk kapcsán az Önt megillető jogokat kívánja gyakorolni,  akkor kérjük, forduljon

a CSAVARKER Kft.-hez mint adatkezelőhöz.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő a CSAVARKER Kft.

székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23.

e-mail cím: iroda@csavarker.hu

telefonszám: +36 30 826 2691

web: https://boraszatieszkozok.com/.

A CSAVARKER Kft. képviselője Tari Szabolcs igazgatósági tag.

e-mail címe: iroda@csavarker.hu

 

 

Cookie szabályzat

 

Az alábbi Cookie szabályzat az Adatvédelmi tájékoztatásunk részét képezi. Cégünkről, valamint az általunk alkalmazott adatvédelmi eljárásokról az Adatvédelmi tájékoztatásunkban olvashat részletesebben.

 

Mi az a cookie?

 

A weboldal böngészése közben a https://boraszatieszkozok.com/ kiszolgáló szerver úgynevezett cookie-kat helyez el a weboldalt böngésző számítógépén. A cookie "egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra."[1]

 

Bővebb információ a cookie-król a Wikipedián ide kattintva érhető el.


A https://boraszatieszkozok.com/ weboldal használatával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldal cookie-kat használjon ennek a Cookie szabályzatnak megfelelően. Ha a felhasználó nem ért egyet a cookie-k lent vázolt módon és céllal történő használatával, böngészőjének ennek megfelelő beállításával a cookie-k használatát megakadályozhatja (ennek negatív hatása lehet a https://boraszatieszkozok.com/ oldalain a felhasználói élményére), vagy dönthet úgy, hogy nem használja a https://boraszatieszkozok.com/ rendszert.

 

Milyen célra használ a https://boraszatieszkozok.com/ rendszer cookie-kat?

 

 • Bejelentkezést követően felhasználót azonosító (session) cookie

Ezen cookie-k biztosítják, hogy a bejelentkezést követően a https://boraszatieszkozok.com/ rendszerben a weblapok közötti böngészés során a szerver számára biztosított legyen az az információ, hogy az adott látogató melyik regisztrációhoz tartozik.

 

 • A https://boraszatieszkozok.com/ weboldalainak gyorsabb kiszolgálását biztosító (persistent) cookie-k

Bizonyos a weboldalon kiírt adatokat, melyek nem változnak nagy gyakorisággal (pl. felhasználó vezetékneve, felhasználói név) a https://boraszatieszkozok.com/ rendszer cookie-ban tárolja, hogy ne kelljen minden weboldal megtekintéskor adatbázisból lekérdezni.

 • Analitika, követés cookie

Ezek a cookie-k annak megértését segítik, hogy a felhasználók hogyan lépnek kapcsolatba a https://boraszatieszkozok.com/ rendszerrel azáltal, hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott weboldalakról, arról, hogy mennyi időt töltenek az oldalon. Ez elősegíti a rendszer teljesítményének javítását.

 

A https://boraszatieszkozok.com/ rendszer által használt cookie-k

 

Cookie

Felhasználás célja

Név

Élettartam

Laravel

A webáruház motor szolgáltatója számára tárol információkat a honlap használhatósága érdekében

laravel_session

1 nap

Google

Robotok és valós látogatók megkülönböztetése

rc::a

Állandó

Google

Robotok és valós látogatók megkülönböztetése

rc::b

Session

Google

Robotok és valós látogatók megkülönböztetése

rc::c

Session

Online pénztárca

A weboldal biztonságos böngészése érdekében tárol adatokat.

XSRF-TOKEN

1 nap

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjAbsoluteSessionInProgress

1 nap

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjFirstSeen

1 nap

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjid

1 év

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

hjIncludedInPageviewSample

1 nap

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjIncludedInSessionSample

1 nap

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjRecordingLastActivity

Session

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjTLDTest

Session

Google Analytics

A látogatók eszközeiről, és szokásairól gyűjt adatokat.

collect

Session

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

hjViewportId

Session

Facebook

A látogatók személyéről tárol információt, hogy tudjanak kommunikálni a beépített FB chat widget-en keresztül a webáruházzal.

__fb_chat_plugin

Állandó

Facebook

A hatékony facebook hirdetések érdekében tárol információkat a látogatókról.

_fbp

3 hónap

Google

 

_GRECAPTCHA

179 nap

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjRecordingEnabled

Session

Google Ads

A hatékony hirdetések érdekében tárol információkat a látogatókról.

ads/ga-audiences

Session

Facebook

A hatékony facebook hirdetések érdekében tárol információkat a látogatókról.

common/cavalry_endpoint.php

Session

Facebook

A hatékony facebook hirdetések érdekében tárol információkat a látogatókról.

fr

3 hónap

Google

A Google DoubleClick számára tárol adatokat

IDE

1 év

Facebook

A látogatók személyéről tárol információt, hogy tudjanak kommunikálni a beépített FB chat widget-en keresztül a webáruházzal.

messaging_plugin

Állandó

Google

A hatékony hirdetések érdekében tárol információkat a látogatókról.

pagead/1p-user-list/#

Session

Google

A Google DoubleClick számára tárol adatokat

RUL

1 év

Google

Annak megállapítsa érdekében, hogy a látogató böngészője támogatja-e a cookie-kat

test_cookie

1 nap

Facebook

A hatékony facebook hirdetések érdekében tárol információkat a látogatókról.

tr

Session

UNAS

A webáruház motor szolgáltatója számára tárol információkat a honlap használhatósága érdekében

UN_last_prod

2 hónap

UNAS

A webáruház motor szolgáltatója számára tárol információkat a honlap használhatósága érdekében

UnasID

Session

UNAS

A webáruház motor szolgáltatója számára tárol információkat a honlap használhatósága érdekében

UnasServiceProxyID

Session

PHP cookie

 

PHPSESSID

Session

Google Analytics

 

_gat

1 perc

Google Analytics

Látogatókról tárol adatokat.

_ga

2 év

Google Analytics

Látogatókról tárol adatokat.

_gat

1 nap

HTTP cookie

Látogatókról tárol adatokat.

_gid

1 nap

 

Külső szolgáltatók

 

Tájékoztatjuk, hogy a https://boraszatieszkozok.com/ web alapú szolgáltatásainak működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe. A https://boraszatieszkozok.com/ ezúton tájékoztatja a szolgáltatásait használókat az egyes adatokon szerződött partnerei által – a https://boraszatieszkozok.com/.-tól függetlenül - végzett tevékenységről. Ön, mint felhasználó a weboldal és a webáruház használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó információk alábbi célból és módon történő kezeléséhez.

 

A https://boraszatieszkozok.com/ a Google IncGoogle Analytics szolgáltatását weboldala keretében használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges oka az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Google segítségével.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. - Adatvédelmi irányelvei - a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

 

Amennyiben az ilyen típusú adatkezeléssel nem ért egyet, akkor ezt Ön is beállíthatja ennek megfelelően. Azonban ebben az esetben is kaphat tőlünk megkereséseket, de ezek a megkeresések nem lesznek az Ön érdeklődési körére szabottak.

 

A Goolge adatkezelésének beállításait itt módosíthatja: https://myaccount.google.com/u/1/privacycheckup?utm_source=pp-email&utm_medium=email&utm_campaign=EU&pli=1"

 

A https://boraszatieszkozok.com/ a Facebook Inc. szolgáltatását használja. A Facebook cookiekat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges célja az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Facebook segítségével.

 

A cookie által tárolt információk az Ön webböngészőjében kerülnek tárolásra. A Facebook Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Facebook Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Facebook Inc. Adatvédelmi irányelvei a https://www.facebook.com/privacy/explanation honlapon érhető el.

 

A Facebook Inc. weboldalán a Facebook Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

 

A https://boraszatieszkozok.com/ a Hotjar szolgáltatását használja. A Hotjar cookiekat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges célja az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. A Szolgáltatás adatvédelmi irányelvei az alábbi linken érhető el:

https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

 

Cookie-k kontrollálása és törlése

 

A legtöbb böngésző alapértelmezetten úgy van beállítva, hogy fogadja a cookie-kat. Ezen beállítási alapértelmezés megváltoztatható, hogy blokkolja a cookie-kat, vagy figyelmeztetést adjon a böngésző, amikor új cookie kerül beállításra a böngészőben, illetve az eszközön. A böngésző információkban vagy a segítség menüpontban bővebb tájékoztatás érhető el a cookie-k kezeléséről.

 

Ha amennyiben Ön szeretné letiltani, blokkolni az ehhez a weboldalhoz tartozó cookie-kat, vagy törölni a már kihelyezetteket, megteheti a keresője beállításaiban. Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik féltől származó sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni:

 

http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

 

A cookie-k beállításait az alábbi böngészőkben az alábbi oldalakon keresztül érheti el:

 

Sütik használatának szabályozása Mozilla Firefox böngésző alatt

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Sütik használatának szabályozása Google Chrome böngésző alatt

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Sütik használatának szabályozása Internet Explorer böngésző alatt

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Sütik használatának szabályozása Opera böngésző alatt

http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookies

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a https://boraszatieszkozok.com/ által használt cookie-k kikapcsolása esetén csökkent felhasználói élmény mellett az elvárttól eltérő működés is tapasztalható lehet, illetve bizonyos (pl. bejelentkezéshez kötött) funkciók elérése nem garantált.

 

[1] Wikipedia. [hozzáférés:] https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti#Eur%C3%B3pai_cookie_t%C3%B6rv%C3%A9ny_%C3%A9s_a_k%C3%B6telez%C5%91_t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s

COOKIE SZABÁLYZAT

Cookie szabályzat

 

Az alábbi Cookie szabályzat az Adatvédelmi tájékoztatásunk részét képezi. Cégünkről, valamint az általunk alkalmazott adatvédelmi eljárásokról az Adatvédelmi tájékoztatásunkban olvashat részletesebben.

 

Mi az a cookie?

 

A weboldal böngészése közben a https://boraszatieszkozok.com/ kiszolgáló szerver úgynevezett cookie-kat helyez el a weboldalt böngésző számítógépén. A cookie "egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra."[1]

 

Bővebb információ a cookie-król a Wikipedián ide kattintva érhető el.


A https://boraszatieszkozok.com/ weboldal használatával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldal cookie-kat használjon ennek a Cookie szabályzatnak megfelelően. Ha a felhasználó nem ért egyet a cookie-k lent vázolt módon és céllal történő használatával, böngészőjének ennek megfelelő beállításával a cookie-k használatát megakadályozhatja (ennek negatív hatása lehet a https://boraszatieszkozok.com/ oldalain a felhasználói élményére), vagy dönthet úgy, hogy nem használja a https://boraszatieszkozok.com/ rendszert.

 

Milyen célra használ a https://boraszatieszkozok.com/ rendszer cookie-kat?

 

 • Bejelentkezést követően felhasználót azonosító (session) cookie

Ezen cookie-k biztosítják, hogy a bejelentkezést követően a https://boraszatieszkozok.com/ rendszerben a weblapok közötti böngészés során a szerver számára biztosított legyen az az információ, hogy az adott látogató melyik regisztrációhoz tartozik.

 

 • A https://boraszatieszkozok.com/ weboldalainak gyorsabb kiszolgálását biztosító (persistent) cookie-k

Bizonyos a weboldalon kiírt adatokat, melyek nem változnak nagy gyakorisággal (pl. felhasználó vezetékneve, felhasználói név) a https://boraszatieszkozok.com/ rendszer cookie-ban tárolja, hogy ne kelljen minden weboldal megtekintéskor adatbázisból lekérdezni.

 • Analitika, követés cookie

Ezek a cookie-k annak megértését segítik, hogy a felhasználók hogyan lépnek kapcsolatba a https://boraszatieszkozok.com/ rendszerrel azáltal, hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott weboldalakról, arról, hogy mennyi időt töltenek az oldalon. Ez elősegíti a rendszer teljesítményének javítását.

 

A https://boraszatieszkozok.com/ rendszer által használt cookie-k

 

Cookie

Felhasználás célja

Név

Élettartam

Laravel

A webáruház motor szolgáltatója számára tárol információkat a honlap használhatósága érdekében

laravel_session

1 nap

Google

Robotok és valós látogatók megkülönböztetése

rc::a

Állandó

Google

Robotok és valós látogatók megkülönböztetése

rc::b

Session

Google

Robotok és valós látogatók megkülönböztetése

rc::c

Session

Online pénztárca

A weboldal biztonságos böngészése érdekében tárol adatokat.

XSRF-TOKEN

1 nap

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjAbsoluteSessionInProgress

1 nap

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjFirstSeen

1 nap

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjid

1 év

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

hjIncludedInPageviewSample

1 nap

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjIncludedInSessionSample

1 nap

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjRecordingLastActivity

Session

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjTLDTest

Session

Google Analytics

A látogatók eszközeiről, és szokásairól gyűjt adatokat.

collect

Session

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

hjViewportId

Session

Facebook

A látogatók személyéről tárol információt, hogy tudjanak kommunikálni a beépített FB chat widget-en keresztül a webáruházzal.

__fb_chat_plugin

Állandó

Facebook

A hatékony facebook hirdetések érdekében tárol információkat a látogatókról.

_fbp

3 hónap

Google

 

_GRECAPTCHA

179 nap

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjRecordingEnabled

Session

Google Ads

A hatékony hirdetések érdekében tárol információkat a látogatókról.

ads/ga-audiences

Session

Facebook

A hatékony facebook hirdetések érdekében tárol információkat a látogatókról.

common/cavalry_endpoint.php

Session

Facebook

A hatékony facebook hirdetések érdekében tárol információkat a látogatókról.

fr

3 hónap

Google

A Google DoubleClick számára tárol adatokat

IDE

1 év

Facebook

A látogatók személyéről tárol információt, hogy tudjanak kommunikálni a beépített FB chat widget-en keresztül a webáruházzal.

messaging_plugin

Állandó

Google

A hatékony hirdetések érdekében tárol információkat a látogatókról.

pagead/1p-user-list/#

Session

Google

A Google DoubleClick számára tárol adatokat

RUL

1 év

Google

Annak megállapítsa érdekében, hogy a látogató böngészője támogatja-e a cookie-kat

test_cookie

1 nap

Facebook

A hatékony facebook hirdetések érdekében tárol információkat a látogatókról.

tr

Session

UNAS

A webáruház motor szolgáltatója számára tárol információkat a honlap használhatósága érdekében

UN_last_prod

2 hónap

UNAS

A webáruház motor szolgáltatója számára tárol információkat a honlap használhatósága érdekében

UnasID

Session

UNAS

A webáruház motor szolgáltatója számára tárol információkat a honlap használhatósága érdekében

UnasServiceProxyID

Session

PHP cookie

 

PHPSESSID

Session

Google Analytics

 

_gat

1 perc

Google Analytics

Látogatókról tárol adatokat.

_ga

2 év

Google Analytics

Látogatókról tárol adatokat.

_gat

1 nap

HTTP cookie

Látogatókról tárol adatokat.

_gid

1 nap

 

Külső szolgáltatók

 

Tájékoztatjuk, hogy a https://boraszatieszkozok.com/ web alapú szolgáltatásainak működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe. A https://boraszatieszkozok.com/ ezúton tájékoztatja a szolgáltatásait használókat az egyes adatokon szerződött partnerei által – a https://boraszatieszkozok.com/.-tól függetlenül - végzett tevékenységről. Ön, mint felhasználó a weboldal és a webáruház használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó információk alábbi célból és módon történő kezeléséhez.

 

A https://boraszatieszkozok.com/ a Google IncGoogle Analytics szolgáltatását weboldala keretében használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges oka az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Google segítségével.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. - Adatvédelmi irányelvei - a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

 

Amennyiben az ilyen típusú adatkezeléssel nem ért egyet, akkor ezt Ön is beállíthatja ennek megfelelően. Azonban ebben az esetben is kaphat tőlünk megkereséseket, de ezek a megkeresések nem lesznek az Ön érdeklődési körére szabottak.

 

A Goolge adatkezelésének beállításait itt módosíthatja: https://myaccount.google.com/u/1/privacycheckup?utm_source=pp-email&utm_medium=email&utm_campaign=EU&pli=1"

 

A https://boraszatieszkozok.com/ a Facebook Inc. szolgáltatását használja. A Facebook cookiekat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges célja az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Facebook segítségével.

 

A cookie által tárolt információk az Ön webböngészőjében kerülnek tárolásra. A Facebook Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Facebook Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Facebook Inc. Adatvédelmi irányelvei a https://www.facebook.com/privacy/explanation honlapon érhető el.

 

A Facebook Inc. weboldalán a Facebook Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

 

A https://boraszatieszkozok.com/ a Hotjar szolgáltatását használja. A Hotjar cookiekat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges célja az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. A Szolgáltatás adatvédelmi irányelvei az alábbi linken érhető el:

https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

 

Cookie-k kontrollálása és törlése

 

A legtöbb böngésző alapértelmezetten úgy van beállítva, hogy fogadja a cookie-kat. Ezen beállítási alapértelmezés megváltoztatható, hogy blokkolja a cookie-kat, vagy figyelmeztetést adjon a böngésző, amikor új cookie kerül beállításra a böngészőben, illetve az eszközön. A böngésző információkban vagy a segítség menüpontban bővebb tájékoztatás érhető el a cookie-k kezeléséről.

 

Ha amennyiben Ön szeretné letiltani, blokkolni az ehhez a weboldalhoz tartozó cookie-kat, vagy törölni a már kihelyezetteket, megteheti a keresője beállításaiban. Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik féltől származó sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni:

 

http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

 

A cookie-k beállításait az alábbi böngészőkben az alábbi oldalakon keresztül érheti el:

 

Sütik használatának szabályozása Mozilla Firefox böngésző alatt

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Sütik használatának szabályozása Google Chrome böngésző alatt

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Sütik használatának szabályozása Internet Explorer böngésző alatt

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Sütik használatának szabályozása Opera böngésző alatt

http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookies

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a https://boraszatieszkozok.com/ által használt cookie-k kikapcsolása esetén csökkent felhasználói élmény mellett az elvárttól eltérő működés is tapasztalható lehet, illetve bizonyos (pl. bejelentkezéshez kötött) funkciók elérése nem garantált.